Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Krijmerie BV
Handelsnaam: Krijmerie van Gaasbeek
Geografisch adres van de onderneming: Kasteelstraat 37, 1750 Gaasbeek
E-mailadres: info@krijmeriegaasbeek.be
Telefoonnummer: 02/532 41 08
Ondernemingsnummer: 0670532492
Btw-nummer: BE0670532492
Rechtsvorm: BV (Besloten Venootschap)

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Krijmerie van Gaasbeek, een BV met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 37 te Gaasbeek, BTW BE0670532492, (hierna 'Krijmerie') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Krijmerie moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Krijmerie aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Krijmerie heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alvorens de klant een bestelling plaatst op de website, zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant en worden vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod en bestelling

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Krijmerie niet. Krijmerie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Krijmerie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan onder “Ondernemingsgegevens”.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Krijmerie. Krijmerie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De bestelling kan ten laatste 4 kalenderdagen voor afhaaldatum geplaatst worden.

Artikel 4: Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• Payconic by Bancontact
• KBC/CBC Betaalknop
• ING Home'Pay
• Belfius Direct Net

Voor producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst en afhaling

Na plaatsing van de bestelling ontvangt de klant een mail met een overzicht van de bestelling. Nadien ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling. Zolang de klant geen bevestiging ontvangt, gaat de bestelling niet in productie. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gebracht.

Krijmerie is niet aansprakelijk voor fouten in de door de klant opgegeven contactgegevens.

Bestellingen dienen door de klant zelf afgehaald te worden op het adres van de onderneming op een overeengekomen tijdstip. Krijmerie voert geen leveringen uit.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen bij afhaling. Krijmerie is niet aansprakelijk van schade tijdens vervoer of bewaring van het product door de klant.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing daar het gaat over bederfbare producten. Om dezelfde reden is retourneren niet mogelijk.

Artikel 8: Annulatie

De klant kan zijn bestelling voortijdig annuleren mits schriftelijke goedkeuring van de dienstverlener (Krijmerie). Voortijdige annulatie kan tot maximaal 4 kalenderdagen voor de afhaaldatum. In dit geval zal Krijmerie een volledige terugbetaling uitvoeren naar de klant.

Artikel 9: Privacy en gebruik van cookies

Meer informatie over gegevensverwerking en gebruik van cookies kan u terugvinden in het Privacybeleid dat toegankelijk is op deze website.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Krijmerie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Krijmerie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 14 : Aansprakelijkheid

14.1. Overmacht

Krijmerie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

14.2. Relaties met derden

Bij afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Krijmerie op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

14.3. Technische problemen website

Krijmerie kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

Krijmerie stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Krijmerie kan evenwel geen enkele garantie bieden.

14.4. Gebruik Website

Krijmerie is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Krijmerie zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Krijmerie is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

14.5. Allergieën en verkeerd gebruik product

Krijmerie is niet aansprakelijk voor schade bij de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van geleverde producten.

Het is aan de Klant om na het afhalen van het eten, ervoor te zorgen dat de producten op de juiste manier bewaard worden en tijdig worden gegeten en dit conform de meegedeelde informatie op de verpakking van het product.

De ingrediënten en allergenen zullen steeds worden weergeven per product op de website. Wanneer de klant bepaalde allergieën zou hebben die niet vermeld staan op de website, is hij/zij verplicht de Krijmerie hiervan op de hoogte te brengen zodat Krijmerie kan nakijken of de producten al dan niet geschikt zijn voor hem/haar.

Scroll naar boven